Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden TBTA BV

Algemene voorwaarden TBTA B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en rechtsbetrekking tussen TBTA B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61066060, hierna te noemen ‘TBTA’, aan haar gelieerde bedrijven, en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. De door TBTA gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, en zijn geldig gedurende 90 dagen na poststempel, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. TBTA is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding door wederpartij schriftelijk binnen 90 dagen wordt bevestigd.
2. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopieën e.d. zijn overlegd, is TBTA niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
3. TBTA kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de wederpartij had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan kennelijk een vergissing of verschrijving bevatte.
4. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. TBTA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TBTA het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TBTA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TBTA worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TBTA zijn verstrekt, heeft TBTA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TBTA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij TBTA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen door TBTA extra in rekening worden gebracht. Veranderingen die daarentegen vermindering van kosten tot gevolg hebben, kunnen aanleiding geven tot een lager bedrag dan is overeengekomen.
2. Door de wederpartij, na verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van een opdracht, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan TBTA ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door TBTA (buiten haar verantwoordelijkheid) wordt overschreden.

Artikel 6. Verzending van het uitgevoerde werk

1. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerkosten ten laste van de wederpartij.

Artikel 7. Geheimhouding

1. Zowel TBTA als de wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

1. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan TBTA. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend TBTA daartoe bevoegd.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt TBTA zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendom en auteurswet.
3. Alle door TBTA verstrekte stukken, waaronder (niet limitatief) rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen tekeningen en software, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBTA worden verveelvoudigd, doorverkocht, openbaar gemaakt, of ter kennisgeving van derden gebracht.
4. TBTA behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Ingeval partijen conform het bepaalde in artikel 8.1 overeenkomen dat de uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom aan de wederpartij toekomen, kan een dergelijke overdracht van eigendom uitsluitend plaatsvinden op het moment dat de wederpartij alle verplichtingen uit de met TBTA gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Ingeval TBTA een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van TBTA vergoeding van schade, gederfde winst daaronder begrepen, te vorderen.
3. Door TBTA vervaardigde werken en/of ontwerpen mogen nimmer op enigerlei wijze door de wederpartij worden gebruikt tot het moment dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan die voorvloeien uit de met TBTA gesloten overeenkomst.

Artikel 10. Opzegging

1. Beide partijen kunnen ten allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

1. Indien de wederpartij een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan TBTA alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van TBTA op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende schaden.
2. De vorderingen van TBTA op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst aan TBTA ter kennis genomen omstandigheden TBTA goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • Indien TBTA de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
  • Indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de wederpartij, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling dan wel door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn of haar vermogen of delen ervan verliest.

3. In de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen is TBTA bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van TBTA schadevergoeding te vorderen indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is.
4. Voorts is TBTA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TBTA kan worden gevergd.
5. Indien TBTA tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 tot en met 5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van TBTA, geldend voor de periode waarin werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 12 maanden is TBTA gerechtigd de door de wederpartij verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.
5. TBTA is gerechtigd tot verhoging van het honorarium of tarief, indien TBTA kan aantonen dat zich tussen aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan, bijvoorbeeld ten aanzien van loonindexering.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, op een door TBTA aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van dertig dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim; wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een reeds ingegane maande voor een volle wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. Een de wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de facturen die het langst opeisbaar zijn, ook ingeval de wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van door hem aan TBTA verschuldigde bedragen.

Artikel 14. Gebreken: klachtentermijnen

1. Klachten over de door TBTA verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk na 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan TBTA.
2. Indien een klacht gegrond is, zal TBTA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal TBTA slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.
4. Wanneer de wederpartij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht deze te hebben goedgekeurd.

Artikel 15. Incassokosten

1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.
2. Indien TBTA aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Auteursrecht

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van de door de
Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendom wordt gemaakt, en vrijwaart hij TBTA in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeien.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van TBTA is beperkt tot hetgeen in dit artikel in geregeld.
2. De aansprakelijkheid van TBTA is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van TBTA komt.
3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van TBTA beperkt tot een bedrag ter hoogte van één maal het factuurbedrag, met een maximum van € 5000,- althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt tot het gedeelte waarover de laatste zes maanden honorarium is verschuldigd.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TBTA.
6. TBTA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
7. De aansprakelijkheid voor gedragingen van bepaalde personen is uitgesloten.
8. TBTA is niet aansprakelijk voor:

  • Kosten en schade door verlies, vernietiging of beschadiging van aan haar toevertrouwde documenten, werktekeningen, teksten, fotografische materialen, beeld en geluidsdragers, bestanden en andere informatiedragers. Deze worden geacht kopieën te zijn van de in bezit van de wederpartij zijnde originelen.
  • De gevolgen van fouten in modellen of materialen die door de wederpartij
    zijn verstrekt, alsmede schade ontstaan doordat TBTA is uitgegaan van door of namens de wederpartij versterkte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 18. Overmacht

1. TBTA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden tevens begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TBTA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TBTA niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf TBTA worden daaronder begrepen.
3. TBTA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TBTA haar verbintenis had moeten nakomen.
4. TBTA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5. Indien TBTA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TBTA partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij is gevestigd buiten Nederland.
2. De rechter te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst op de website gepubliceerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met TBTA.